← Terug naar vorige pagina

Vereniging wijzigt haar statuten tot poging belanghebbend te worden


De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom heeft bezwaar tegen een omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk tot een vestiging van een versmarkt buiten de binnenstad.

In de statuten van de vereniging wordt ten doel gesteld het behartigen, verbeteren en in stand houden van de leefbaarheid en de belevingswaarde in de binnenstad van Bergen op Zoom en het aangrenzend terrein, met onmiddellijke en voortdurende in acht name van de cultuurhistorische waarden.

De versmarkt vindt plaats op een bedrijventerrein buiten de binnenstand. De afdeling is van mening dat de locatie niet binnen de territoriale begrenzing van de statutaire doelomschrijving van de Vereniging ligt.

Dat, zoals de Vereniging eveneens heeft betoogd, de verlening van de omgevingsvergunning effecten heeft die zich wel uitstrekken tot het gebied binnen de territoriale begrenzing van de statutaire doelomschrijving, leidt, wat daarvan zij, niet tot een ander oordeel. Daartoe wordt overwogen dat de rechtbank, anders dan de Vereniging betoogt, terecht heeft geoordeeld dat volgens de statutaire doelstelling van de Vereniging als omschreven in artikel 2, onder a, b en c van de statuten, gelezen in onderlinge samenhang, dit doel is gericht op het verbeteren en in standhouden van de leefbaarheid en de belevingswaarde in het statutaire werkgebied van de Vereniging, in relatie tot de cultuurhistorische waarden aldaar. Dat in aanmerking genomen, is de rechtbank terecht tot de conclusie gekomen dat het belang dat de Vereniging volgens haar statuten behartigt, in een te ver verwijderd verband staat tot het besluit, om te kunnen worden aangemerkt als een rechtstreeks daarbij betrokken belang. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de Vereniging niet aannemelijk heeft gemaakt dat het besluit en de mogelijke effecten daarvan leiden tot een aantasting van de cultuurhistorische waarden in de binnenstad van Bergen op Zoom. Het besluit raakt daarom niet rechtstreeks aan de statutaire doelstelling van de Vereniging.

Dat, zoals de Vereniging heeft gesteld, haar feitelijke werkzaamheden zich uitstrekken tot buiten het begrip binnenstad, leidt niet tot het oordeel dat de Vereniging toch moet worden aangemerkt als belanghebbende bij het besluit, nu het erom gaat of de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden tezamen tot die conclusie nopen.

Dat, naar de Vereniging eveneens heeft betoogd, zij per 13 juli 2016 haar statuten heeft gewijzigd, kan in deze procedure geen rol spelen, nu deze wijziging dateert van na het einde van de bezwaartermijn. Voor een ontvankelijk bezwaar moet immers het belang tijdens die termijn bestaan.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2017:2408

    Bij besluit van 18 juni 2015 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebouw De Zeeland Bergen op Zoom B.V. (hierna: Gebouw De Zeeland) een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een versmarktwinkel in Gebouw De Zeeland (hierna: het project), op het perceel Markiezaatsweg 11 te Bergen op Zoom (hierna: het perceel).

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2017:2408
Datum publicatie 12-09-2017